Nieuws

Wat is goed werkgeverschap?

‘Wat vind jij het belangrijkste in goed werkgeverschap?’ – Vroegen we onlangs aan ons online netwerk. Hierbij gaven we hen de keuze uit drie opties: Leiderschap, Diversiteit en inclusie en Visie op duurzame inzetbaarheid.

De reacties die er volgden waren divers: ‘Leiderschap’ kwam met 63% met stip op één. Hierna volgden ‘Visie op duurzame inzetbaarheid’ (25%) en ‘Diversiteit en inclusie’ (13%).  

Hoe duiden wij dit thema binnen Food In Transitie 2030? Wat zijn de wettelijke verplichtingen die je als werkgever hebt? En: Wat is het effect van goed werkgever- en opdrachtgeverschap op jouw bedrijf?

Werkgever- en opdrachtgeverschap in de LMI
Het merendeel van de bedrijven in de levensmiddelenindustrie zijn midden- en kleinbedrijven. Vaak hebben deze werkgevers een multidisciplinaire rol: Directeur, leidinggevende, opleider én HR-manager in één. Dit is voor velen een lastige uitdaging.

In de regel ligt de focus bij deze bedrijven op de dagelijkse gang van zaken: het draaien van de lijnen en verkoop van de producten, in plaats van de (menselijke) processen daaromheen. Hierdoor is er minder aandacht voor elkaar en ontbreekt het aan tijd voor een goed gesprek, wat essentieel is voor een goede band tussen werkgever en -nemer.

De 6 beginselen van goed werkgeverschap
In het Burgerlijk Wetboek staat de wetgeving betreft goed werkgeverschap (en goed werknemerschap) vastgelegd: ‘De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen’.

Maar wat betekent dit nou concreet? Om deze algemene zin te duiden, heeft de rechtspraak zes beginselen van goed werkgeverschap ingesteld, waar werkgevers zich aan dienen te houden:

 1. Behandel werknemers gelijk
 2. Maak geen misbruik van je positie
 3. Maak verwachtingen waar
 4. Motiveer ingrijpende beslissingen
 5. Wees zorgvuldig
 6. Zorg voor een behoorlijke verzekering

Scholingsplicht
Als aanvulling hierop hebben werkgevers ook een scholingsplicht: Je moet jouw werknemers de benodigde opleiding en training geven voor de uitoefening van hun functie. We raden werkgevers aan dit niet als een ‘plicht’ te zien, maar als een kans! Als werkgever heb je er baat bij dat de kennis en skills van je werknemers up-to-date zijn. De mens speelt een grote rol in de weer- en wendbaarheid van jouw organisatie: Goed opgeleide werknemers kunnen je bedrijf veel opleveren.

Duurzame inzetbaarheid
Binnen goed werkgever- en opdrachtgeverschap is duurzame inzetbaarheid belangrijk. Werkgevers hebben een sleutelrol in het faciliteren van medewerkers om hun duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Ook leidinggevenden spelen hier een belangrijke rol in: het is hun taak om medewerkers te stimuleren via dialoog en coaching.

Helaas ontbreekt het veel werkgevers aan skills, tijd, capaciteit én middelen om deze rol goed te vervullen. En hebben leidinggevenden niet altijd de juiste skills om het gesprek met medewerkers te voeren.

In de levensmiddelenindustrie, is er over het algemeen te weinig aandacht voor een bedrijfscultuur gericht op leren en ontwikkelen. Duurzame inzetbaarheid wordt soms weggelachen of afgedaan als ‘soft’. Hiernaast is de stijl van leidinggeven in veel bedrijven nog traditioneel en soms directief.

Dat zijn geen goede ingrediënten voor de verbetering van duurzame inzetbaarheid. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de sector, om werkgevers hierin te helpen. Met een visie op menselijk kapitaal. Om mensen weer op de strategische agenda te krijgen. Om beleid te maken rondom duurzame inzetbaarheid. Om de impact van technologie en innovatie op werkzaamheden beter in te schatten en daarmee de toekomst van werk te schetsen voor medewerkers. En tenslotte: Om medewerkers te faciliteren en te coachen om stappen te zetten in de verbetering van hun duurzame inzetbaarheid.

Goed werkgever- en opdrachtgeverschap met FIT2030

Onze ambitie
Wij streven ernaar om bewustwording te creëren rondom het belang van goed werkgeverschap en werkgevers te activeren om hier proactief mee aan de slag te gaan. Hierbij is er aandacht voor: het ontwikkelen van visie op duurzame inzetbaarheid binnen bedrijven, het verbeteren van de samenwerking en dialoog tussen werkgevers en werknemers én het verbeteren van leiderschap zodat leidinggevenden hun medewerkers beter kunnen begeleiden in de verbetering van hun duurzame inzetbaarheid.

Hiermee zetten we een vervolgstap naar de cultuuromslag in de LMI: We helpen werkgevers om een beter beeld te krijgen van de transities in de sector, hoe zij daarop kunnen inspelen en wat dat betekent voor hun medewerkers.

Onze activiteiten
Op basis van de wensen van jouw organisatie, stellen onze experts een programma op maat samen, bestaande uit één (of meerdere) van de volgende activiteiten:

 • (Maatwerk)programma’s
  Gericht op bijvoorbeeld: (coachend) leiderschap, realisatie van een organisatiecultuur die duurzame inzetbaarheid ondersteunt, ontwikkeling van leercultuur, levensfase gericht DI-beleid, anders organiseren en samenwerken, het verbeteren van diversiteit en inclusie.
 • Losse workshops
  Gericht op bijvoorbeeld: ‘Het goede gesprek’, leren coachen, gesprekstechnieken, coachend leiderschap.
 • Inzetten van bedrijfsadviseurs
  In 8 (van de 14) regionale Foodclusters, die bedrijven bewust maken van het belang van food transitie en hen helpen de vertaalslag te maken naar versterking van de duurzame inzetbaarheid van hun personeel.
 • Het opzetten van samenwerkingen
  Met regio’s en bedrijven binnen 8 (van de 14) Foodclusters rondom goed werkgeverschap, organisatiecultuur en leiderschap.
 • Onderzoek
  Naar het werk van de toekomst vanuit Food in Transitie 2030. Hiermee ontwikkelen we de Human Capital Agenda 2030 voor de Foodclusters (beleid).
 • Ontwikkeling van een gedragen aanpak
  s.m. de regionale Foodclusters, gericht op het verbeteren van duurzame inzetbaarheid binnen het MKB.

Deze leer- en ontwikkelactiviteiten worden verzorgd in samenwerking met onze FIT2030 partners. De partners leveren een belangrijke bijdrage in de vorm van expertise, kennis en kunde om bedrijven verder te helpen in hun ontwikkeling en zo #FIT te worden én blijven voor de uitdagingen van 2030.

Werk jij aan goed werkgever- en opdrachtgeverschap?
Wil jij als organisatie aan de slag met één (of meerdere) van de hierboven genoemde activiteiten? Dan is de kans groot dat je hierbij gebruik kunt maken van subsidie via Food in Transitie 2030.

Onze experts kijken graag met je naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op: fit2030@sol-online.nl.

*Het programma FIT2030 en alle onderliggende activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer nieuws

Over FIT2030